THE STRAIN Season 1 Episode 11 Photos The Third Rail

The Strain 111 2

THE STRAIN “The Third Rail” — Episode 11 (Airs Sunday, September 21, 10:00 pm e/p) — Pictured: Mia Maestro as Nora Martinez — CR: Michael Gibson/FX..

THE STRAIN Season 1 Episode 11 Photos The Third Rail

Kevin Durand as Vasily Fet, Corey Stoll as Ephraim Goodweather

THE STRAIN “The Third Rail” — Episode 11 (Airs Sunday, September 21, 10:00 pm e/p) — Pictured: (L-R) Kevin Durand as Vasily Fet, Corey Stoll as Ephraim Goodweather — CR: Michael Gibson/FX..

The Strain 111 6

THE STRAIN “The Third Rail” — Episode 11 (Airs Sunday, September 21, 10:00 pm e/p) — Pictured: Corey Stoll as Ephraim Goodweather — CR: Michael Gibson/FX..

The Strain 111 3

THE STRAIN “The Third Rail” — Episode 11 (Airs Sunday, September 21, 10:00 pm e/p) — Pictured: Kevin Durand as Vasily Fet — CR: Michael Gibson/FX..

The Strain 111 4

THE STRAIN “The Third Rail” — Episode 11 (Airs Sunday, September 21, 10:00 pm e/p) — Pictured: Corey Stoll as Ephraim Goodweather — CR: Michael Gibson/FX..

The Strain 111 5

THE STRAIN “The Third Rail” — Episode 11 (Airs Sunday, September 21, 10:00 pm e/p) — Pictured: David Bradley as Abraham Setrakian — CR: Michael Gibson/FX..

Mia Maestro as Nora Martinez The Strain 111 8

THE STRAIN “The Third Rail” — Episode 11 (Airs Sunday, September 21, 10:00 pm e/p) — Pictured: Mia Maestro as Nora Martinez — CR: Michael Gibson/FX..

The Strain 111 7

THE STRAIN “The Third Rail” — Episode 11 (Airs Sunday, September 21, 10:00 pm e/p) — Pictured: Kevin Durand as Vasily Fet — CR: Michael Gibson/FX..