SCANDAL Season 4 Episode 2 Photos The State of the Union

JOSH RANDALL, KERRY WASHINGTON