KILLJOYS Season 3 Episode 6 Photos Necropolis Now

As Johnny faces off with someone from his past, Dutch faces her own personal hell.

KILLJOYS Season 3 Episode 6 Photos Necropolis Now

KILLJOYS -- "Necropolis Now" Episode 306 -- Pictured: John Bourgeois as Kalla Seyon Trus -- (Photo by: Steve Wilkie/Killjoys III Productions Limited/Syfy)
KILLJOYS — “Necropolis Now” Episode 306 — Pictured: John Bourgeois as Kalla Seyon Trus — (Photo by: Steve Wilkie/Killjoys III Productions Limited/Syfy)
KILLJOYS -- "Necropolis Now" Episode 306 -- Pictured: (l-r) Patrick Garrow as Turin, Aaron Ashmore as John, Luke Macfarlane as D'Avin, Hannah John-Kamen as Dutch -- (Photo by: Steve Wilkie/Killjoys III Productions Limited/Syfy)
KILLJOYS — “Necropolis Now” Episode 306 — Pictured: (l-r) Patrick Garrow as Turin, Aaron Ashmore as John, Luke Macfarlane as D’Avin, Hannah John-Kamen as Dutch — (Photo by: Steve Wilkie/Killjoys III Productions Limited/Syfy)
KILLJOYS -- "Necropolis Now" Episode 306 -- Pictured: (l-r) Aaron Ashmore as John, Hannah John-Kamen as Dutch, Luke Macfarlane as D'Avin -- (Photo by: Steve Wilkie/Killjoys III Productions Limited/Syfy)
KILLJOYS — “Necropolis Now” Episode 306 — Pictured: (l-r) Aaron Ashmore as John, Hannah John-Kamen as Dutch, Luke Macfarlane as D’Avin — (Photo by: Steve Wilkie/Killjoys III Productions Limited/Syfy)
KILLJOYS -- "Necropolis Now" Episode 306 -- Pictured: Hannah John-Kamen as Dutch -- (Photo by: Steve Wilkie/Killjoys III Productions Limited/Syfy)
KILLJOYS — “Necropolis Now” Episode 306 — Pictured: Hannah John-Kamen as Dutch — (Photo by: Steve Wilkie/Killjoys III Productions Limited/Syfy)
KILLJOYS -- "Necropolis Now" Episode 306 -- Pictured: (l-r) Patrick Garrow as Turin, Aaron Ashmore as John -- (Photo by: Steve Wilkie/Killjoys III Productions Limited/Syfy)
KILLJOYS — “Necropolis Now” Episode 306 — Pictured: (l-r) Patrick Garrow as Turin, Aaron Ashmore as John — (Photo by: Steve Wilkie/Killjoys III Productions Limited/Syfy)
KILLJOYS -- "Necropolis Now" Episode 306 -- Pictured: (l-r) Luke Macfarlane as D'Avin, Hannah John-Kamen as Dutch, Aaron Ashmore as John -- (Photo by: Steve Wilkie/Killjoys III Productions Limited/Syfy)
KILLJOYS — “Necropolis Now” Episode 306 — Pictured: (l-r) Luke Macfarlane as D’Avin, Hannah John-Kamen as Dutch, Aaron Ashmore as John — (Photo by: Steve Wilkie/Killjoys III Productions Limited/Syfy)
KILLJOYS -- "Necropolis Now" Episode 306 -- Pictured: (l-r) Luke Macfarlane as D'Avin, Aaron Ashmore as John, Hannah John-Kamen as Dutch, John Bourgeois as Kalla Seyon Trus -- (Photo by: Steve Wilkie/Killjoys III Productions Limited/Syfy)
KILLJOYS — “Necropolis Now” Episode 306 — Pictured: (l-r) Luke Macfarlane as D’Avin, Aaron Ashmore as John, Hannah John-Kamen as Dutch, John Bourgeois as Kalla Seyon Trus — (Photo by: Steve Wilkie/Killjoys III Productions Limited/Syfy)
NUP 178348 0534
KILLJOYS — “Necropolis Now” Episode 306 — Pictured: Mayko Nguyen as Delle Seyah Kendry — (Photo by: Steve Wilkie/Killjoys III Productions Limited/Syfy)
NUP 178348 0554
KILLJOYS — “Necropolis Now” Episode 306 — Pictured: Hannah John-Kamen as Aneela — (Photo by: Steve Wilkie/Killjoys III Productions Limited/Syfy)
NUP 178348 0150
KILLJOYS — “Necropolis Now” Episode 306 — Pictured: (l-r) Morgan Kelly as Alvis, Delphine Roussel as Melek Seyah Rinn — (Photo by: Steve Wilkie/Killjoys III Productions Limited/Syfy)
NUP 178348 0227
KILLJOYS — “Necropolis Now” Episode 306 — Pictured: Aaron Ashmore as John — (Photo by: Steve Wilkie/Killjoys III Productions Limited/Syfy)
NUP 178348 0288
KILLJOYS — “Necropolis Now” Episode 306 — Pictured: (l-r) Aaron Ashmore as John, Kimberly-Sue Murray as Louella Simms — (Photo by: Steve Wilkie/Killjoys III Productions Limited/Syfy)
NUP 178348 0330
KILLJOYS — “Necropolis Now” Episode 306 — Pictured: Kimberly Sue-Murray as Louella Simms — (Photo by: Steve Wilkie/Killjoys III Productions Limited/Syfy)
NUP 178348 0392
KILLJOYS — “Necropolis Now” Episode 306 — Pictured: (l-r) Aaron Ashmore as John, Kimberly-Sue Murray as Louella Simms — (Photo by: Steve Wilkie/Killjoys III Productions Limited/Syfy)
NUP 178348 0455
KILLJOYS — “Necropolis Now” Episode 306 — Pictured: Ted Atherton as Gander — (Photo by: Steve Wilkie/Killjoys III Productions Limited/Syfy)
NUP 178348 0602
KILLJOYS — “Necropolis Now” Episode 306 — Pictured: Hannah John-Kamen as Aneela — (Photo by: Steve Wilkie/Killjoys III Productions Limited/Syfy)
NUP 178348 0210
KILLJOYS — “Necropolis Now” Episode 306 — Pictured: (l-r) Kimberly-Sue Murray as Louella Simms, Aaron Ashmore as John — (Photo by: Steve Wilkie/Killjoys III Productions Limited/Syfy)
NUP 178348 0433
KILLJOYS — “Necropolis Now” Episode 306 — Pictured: Ted Atherton as Gander — (Photo by: Steve Wilkie/Killjoys III Productions Limited/Syfy)
NUP 178348 0003
KILLJOYS — “Necropolis Now” Episode 306 — Pictured: (l-r) Hannah John-Kamen as Dutch, John Bourgeois as Kalla Seyon Trus, Luke Macfarlane as D’Avin, Aaron Ashmore as John — (Photo by: Steve Wilkie/Killjoys III Productions Limited/Syfy)
NUP 178348 0054
KILLJOYS — “Necropolis Now” Episode 306 — Pictured: (l-r) Morgan Kelly as Alvis, Hannah John-Kamen as Dutch — (Photo by: Steve Wilkie/Killjoys III Productions Limited/Syfy)