Z NATION Season 1 Episode 6 Photos Resurrection Z

TV

Z Nation - Season 1

Z NATION Season 1 Episode 6 Photos Resurrection Z : Z NATION — “Resurrection Z” Episode 106 — Pictured: Tom Everett Scott as Garnett — (Photo by: Oliver Irwin/Syfy) Friday, October 17 on Syfy (10-11 p.m. ET)