THE AFFAIR Season 1 Episode 2 Photos

Julia Goldani Telles as Whitney, Joshua Jackson as Cole and Colin Donnell as Scotty in The Affair (season 1, episode 2)

Julia Goldani Telles as Whitney, Joshua Jackson as Cole and Colin Donnell as Scotty in The Affair (season 1, episode 2)