DOMINION Season 1 Episode 7 Photos Ouroburos

Dominion - Season 1

DOMINION — “Ourobouros” Episode 107 — Pictured (l-r) Chris Egan as Alex, Tom Wisdom as Michael — (Photo by: Ilze Kitshoff/Syfy) Thursday, July 31 on Syfy (9-10 p.m. ET)