SCANDAL Season 4 Episode 11 Photos Where’s the Black Lady?

KATIE LOWES, MARLA GIBBS