KILLJOYS Season 1 Episode 1 Photos Bangarang

KILLJOYS -- "Bangarang" Episode 101 -- Pictured: Aaron Ashmore as John -- (Photo by: Steve Wilkie/Syfy)
KILLJOYS — “Bangarang” Episode 101 — Pictured: Aaron Ashmore as John — (Photo by: Steve Wilkie/Syfy)