EUREKA Season 4 Premiere Promo Photos

Eureka Season 4 Cast

EUREKA — “Founder’s Day” 4001 — Pictured: (l-r) Joe Morton as Henry Deacon, Salli Richardson-Whifield as Allison Blake, Neil Grayston as Douglas Fargo, Erica Cerra as Jo Lupo, Colin Ferguson as Jack Carter — Photo by: Eike Schroter/Syfy

James Callis Colin Fergguson Eureka

EUREKA — Episode 401 — Pictured: (l-) Colin Ferguson as Jack Carter, James Callis as Dr. Grant — Photo by: Eike Schroter/Syfy

James Callis Salli Richardson Whitfield Eureka

EUREKA — Episode 401 — Pictured: (l-r) James Callis as Dr. Grant, Salli Richardson-Whitfield as Allison Blake — Photo by: Eike Schroter/Syfy

James Callis Colin Ferguson Eureka

EUREKA — Episode 401 — Pictured: (l-r) James Callis as Dr. Grant, Colin Ferguson as Jack Carter — Photo by: Eike Schroter/Syfy

Joe Morton Eureka

EUREKA — “Founder’s Day” 4001 — Pictured: Joe Morton as Henry Deacon — Photo by: Eike Schroter/Syfy

Erica Cerra Eureka

EUREKA — “Founder’s Day” 4001 — Pictured: Erica Cerra as Jo Lupo — Photo by: Eike Schroter/Syfy

Colin Ferguson Eureka

EUREKA — Episode 401 — Pictured: Colin Ferguson as Jack Carter — Photo by: Eike Schroter/Syfy

Eureka James Callis

EUREKA — Episode 401 — Pictured: James Callis as Dr. Grant — Photo by: Eike Schroter/Syfy

Colin Ferguson Salli Richardson Whitfield Eureka

EUREKA — “Founder’s Day” 4001 — Pictured: (l-r) Colin Ferguson as Jack Carter, Salli Richardson-Whifield as Allison Blake — Photo by: Eike Schroter/Syfy

Neil Grayston Eureka

EUREKA — “Founder’s Day” 4001 — Pictured: Neil Grayston as Douglas Fargo — Photo by: Eike Schroter/Syfy

Colin Ferguson Salli Richardson Whitfield Eureka

EUREKA — “Founder’s Day” 4001 — Pictured: (l-r) Neil Grayston as Douglas Fargo, Salli Richardson-Whifield as Allison Blake, Colin Ferguson as Jack Carter — Photo by: Eike Schroter/Syfy

James Callis Eureka

EUREKA — Episode 401 — Pictured: James Callis as Dr. Grant — Photo by: Eike Schroter/Syfy

EUREKA Salli Richardson Whitfield

EUREKA — Episode 401 — Pictured: Salli Richardson-Whifield as Allison Blake — Photo by: Eike Schroter/Syfy

Eureka Season 4

EUREKA — Episode 401 — Photo by: Eike Schroter/Syfy